Belgelendirme

Belgelendirme nedir?

Sertifikatlaşdırma latın dilindən təxmini tərcümədə “düzgün edilmiş” mənasını verir. Beləliklə “sertifikat” istehsal edilmiş məhsulun və ya təqdim edilən xidmətin bu sahədə mövcud olan standarta uyğunluğunu təsdiq edir. İstehsalat müəssisəsi və ya xidmət göstərən müəssisə tərəfindən sertifikatın alınması prosesinə sertifikatlaşdırma deyirlər. Bu termin ilk dəfə olaraq ISO-nun Sertifikatlaşdırma Məsələləri üzrə Komitəsi (CASCO) tərəfindən istifadə edilmişdir.

Belgelendirmenin amacı

Məhsulun sertifikatlaşdırılması əhalinin həyatının, sağlamlığının, əmlakının və ətraf mühit üçün təhlükəli olan məhsulun buraxılmasının və satışının qarşısının alınması, istehlakçılara məhsulun səriştəli seçilməsində köməkliyin göstərilməsi və müəssisələrin beynəlxalq-iqtisadi, elmi-texniki əməkdaşlıqda və beynəlxalq ticarətdə iştirakı üçün şəraitin yaradılması üçün aparılır.

Sertifika türleri

Məhsulların (xidmətlərin, işlərin) sertifikatlaşdırılması iki istiqamətdə məcburilik və könüllülük əsasında aparılır.

Zorunlu belgelendirme

Xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən məhsulların, proseslərin və xidmətlərin normativ sənədlərin məcburi tələblərinə uyğunluğunun təsdiqlənməsidir.

Məcburi sertifikatlaşdırma ətraf mühitin mühafizəsi, insanların həyatı, sağlamlığı və əmlakının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı məhsullar və xidmətlər üçün həyata keçirilir. Qanunvericiliklə müəyyən edilən bu mallara qoyulan tələblərin bütün istehsalçılar tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyır.

Gönüllü belgelendirme

İstehsalçının (icraçının, satıcının, tədarükçünün), məhsulun istehlakçısının, həmçinin dövlət orqanlarının (sifarişçinin) təşəbbüsü ilə könüllülük əsasında keçirilən sertifikatlaşdırmadır.

Uygunluk belgelendirme

Lazımi tərzdə eyniləşdirilmiş məhsulun, prosesin və ya xidmətin konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğun olduğuna zəmanətin üçüncü tərəfin (istehsalçı – birinci tərəf, istehlakçı – ikinci tərəf) inamlı sübut etməsidir.

Könüllü sertifikatlaşdırma isə o hallarda aparılır ki, məhsullar, proseslər və xidmətlər üçün mövcud standartların və digər normativ sənədlərin tələblərinə riayət olunması dövlət tərəfindən nəzərdə tutulmamışdır. Könüllü sertifikatlaşdırma o məhsullar üçün aparılır ki, onlara məcburi təhlükəsizlik tələbləri şamil edilmir. Bununla yanaşı könüllü sertifikatlaşdırma etibarlılıq, estetik, qənaətcillik və s. göstəricilərin yoxlanması hesabına bazara keyfiyyətsiz malların çıxarılmasını məhdudlaşdırır. Bu zaman könüllü serifikatlaşdırma məcburi sertifikatlaşdırmanı əvəz etmir və onun nəticələri məhsulun buraxılmasını qadağan etmək üçün əsas deyildir.

Lisans, Sertifika ve Uygunluk işaretlerini kullanma kuralları

         1. Uygunluk işaretinin kullanım kuralları

INTERSERT müşterilerin uygunluk işaretinin kullanımının izlenmesini sağlamalıdır.

1.1. Uygunluk işaresi sertifikalı bir ürün için kullanılır.

1.2. Onaylanmamış ürünler, uygunluk işaresi ile tanımlanan kataloglara ve broşürlere dahil edilmemelidir.

1.3. Ürünün kalitesini onaylayan belgelerde uygunluk işaresi kullanılmamalıdır.

1.4. Uygunluk işaresi  ürünler üzerinde veya paketlerin üzerinde kullanılmamalıdır.

1.5. INTERSERT müşteriye uygunluk işareti sağlıyor.

1.6. Uygunluk işareti kullanılırken bir hatadan kaçınılmalıdır.

INTERSERT sertifikasına referansla müşteri organizasyonuna ilişkin şartlar

Medyadaki sertifikanın durumu (İnternet, reklamcılık, vb.) hakkında bilgi verirken INTERSERT’in aşağıdaki gereksinimlerine uymalıdır.

  1. Sertifika hakkında bilgi verilirken hiçbir hata yapılmamalıdır.
  2. Hata durumunda sertifika kullanılmamalıdır.
  3. Sertifika, geçerliliği askıya alındığında veya iptal edildiğinde reklam amaçlı kullanılmaz.
  4. Sertifikanın kapsamı sınırlıysa, reklam malzemeleri ayarlanmalıdır.
  5. Bir ürün sertifikasına atıfta bulunurken, kalite yönetim sisteminin sertifikası olarak yorumlanmamalıdır.
  6. Sertifika, sertifikasyon alanıyla ilgili olmayan faaliyetler için geçerli olarak yorumlanmamalıdır.
  7. INTERSERT imajını olumsuz yönde etkileyen veya sertifikasyon sistemine halkın güvenini zayıflatan durumlarda sertifika kullanılmamalıdır.

INTERSERT, belgelendirme belgelerinin, uygunluk işaretlerinin, lisansların veya sertifikasyona yanlış atıf durumlarının kullanımındaki hataları önlemek için kontrol önlemleri almalıdır.

Bu önlemler arasında düzeltici önlemler, sertifikanın askıya alınması veya iptali hakkında bilgiler yer almaktadır.