İSO/İEC 17020 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi”. Idarəetmə sistemlərinin inspeksiyası standartı nədir?

İSO 17020 standartı, materialların, məhsulların, qurğuların, proseslərin,iş prosedurlarının və ya xidmətlərinin müayinəsi və tələblərə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi, sonra isə bu fəaliyyətlərin nəticələrinin müştərilərə və zəruri hallarda audit orqanlarına hesabat vermək olan qurumların funksiyalarını əhatə edir.