Məhsul və xidmətlərin alqı-satqı fəaliyyətləri ticarət adlanır. Xarici ticarət, milli sərhədlərdən kənarda məhsul və xidmət və kapitalın genişlənməsi ilə əlaqəli bir anlayışdır. Ölkələr arasında ticarət əməliyyatları xarici ticarət adlanır. Xarici ticarət milli gəlirin artmasına, iqtisadi inkişafa, ölkələrin tanıdılmasına və ölkələr arasında əlaqələrin yaxşılaşmasına kömək edir. Əsasən xarici ticarət əməliyyatları iki şəkildə aparılır: idxal və ixrac. İxrac fəaliyyəti milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Ölkələrin inkişafı üçün ixrac artırılmalı və idxal azaldılmalıdır. Qəbul edilmiş qərarlar və bu məqsədlərə çatmaq üçün ölkələr tərəfindən görülən tədbirlər xarici ticarət siyasətini təşkil edir.