Texniki şərt məhsulun texniki xarakteristikalarını, parametrlərini və sair göstəricilərini müəyyən edən və fəaliyyətdə olan normativ sənəddir. Xidmətdən istifadə sahibkarlara istehsal etdikləri məhsula texniki şərtin alınması ilə bağlı sərf olunacaq zaman və enerjini minimuma endirməyi təmin edir. Bu sənəd məhsulu istehsal edən şirkətin mülkiyyətidir və istehsal prosesində bu sənəddən yalnız texniki şərtin sahibi istifadə edə bilər. Intersert texniki şərtlərin hazırlanması, müvafiq dövlət qurumları ilə razılaşdırılaraq dövlət reyestrinə salınması xidmətini sahibkarlara təqdim edir.